| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา ||:. 
     : :


นายสุภี ทองมีค่า
นายก อบต.
หนองแวงโสกพระ

 1. หน้าแรก
 2. ประวัติการจัดตั้ง
 3. ข้อมูลพื้นที่
 4. ผลงานขององค์กร
 5. สถานที่ท่องเที่ยว
 6. โครงการประจำปี
 7. งบประมาณ
 8. จัดซื้อ - จัดจ้าง
 9. OTOP
 10. การลงทุนในพื้นที่

 1. คณะผู้บริหาร
 2. สำนักงานปลัด
 3. ส่วนการคลัง
 4. ส่วนโยธา
 5. ส่วนการศึกษา
 6. สมาชิกสภา อบต.

 1. หมู่1 บ้านหนองแวงโสกพระ
 2. หมู่2 บ้านโนนกอก
 3. หมู่3 บ้านโคกล่าม
 4. หมู่4 บ้านหนองแปน
 5. หมู่5 บ้านหนองขาม
 6. หมู่6 บ้านโนนชาด
 7. หมู่7 บ้านห้วยม่วง
 8. หมู่8 บ้านโนนเพ็ก
 9. หมู่9 บ้านหลักด่าน
 10. หมู่10 บ้านหันน้อย
 11. หมู่11 บ้านโคกกุง
 12. หมู่12 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 13. หมู่13 บ้านหนองแวงโคตร
 14. หมู่14 บ้านใหม่สามัคคี

 1. ประมวลภาพกิจกรรม
 2. เกล็ดความรู้
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย
 5. แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์
 6. Download
 
จำนวนผู้เข้าชม

 
 
 


19-10-2554 10:42:37
ประกาศการแสดงงบฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
เรื่อง  การแสดงงบฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ  2554
**************************

ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ﻌ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100 กำหนด ว่าให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี และให้ส่งให้อำเภอทราบ และ ข้อ 91 กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 89 โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             บัดนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ 2554 แล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จึงประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ       ณ      วันที่    12     เดือน      ตุลาคม     พ.ศ.      2554

 

                                                              นายสุภี          ทองมีค่า
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

 

 
sokpra.com  © copy right All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
| หน้าแรก | แจ้งปัญหา-ร้องทุกข์ | รวมภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา